POUČENIE O PRÁVACH
DOTKNUTEJ OSOBY
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“)

I.
Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)
Za účelom splnenia informačnej povinnosti
prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej
osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade
s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia
poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:
1. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej
osoby prevádzkovateľom:
a) uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy,
Zmluvy o sprostredkovaní, Dohody o zložení zálohy,
vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na
vklad, Informácie, Poučenia a súhlasu spotrebiteľa
pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve
uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä
príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného
z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy
a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien
v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie
predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany
dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností,
vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti
s neplnením zmluvy – právnym základom na
spracúvanie osobných údajov na tento účel je
ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j.
plnenie príslušnej zmluvy,
b) vypracovanie Záznamu o obhliadke – právnym
základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na
tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším
oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny
a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú
by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste
ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti
komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek

tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť
predstavená našou spoločnosťou,
c) spracúvanie osobných údajov za účelom
realizácie inzercie cez internetové realitné portály v
realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností
za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe,
pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú
k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu
jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa
uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako
vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné
tretím osobám – právnym základom na spracúvanie
osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6
ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby,
d) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných
dokladov, najmä správa a fakturácia služieb
poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie
účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym
základom na spracúvanie osobných údajov na tento
účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j.
plnenie povinností podľa osobitných predpisov,
najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
e) evidencia pošty a správa registratúry, t.j.
evidencia a správa poštových zásielok, pošty
doručovanej a odosielanej z a do elektronickej
schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných,
daňových a súvisiacich dokladov v interných
systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na
spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je
ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j.
splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných
predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve
a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
f) reklama a marketing služieb a produktov
prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných
newsletterov o našich produktoch a službách
a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym
základom na spracúvanie osobných údajov na tento
účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia,
t.j. súhlas dotknutej osoby.

2. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu
nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov
spracovania osobných údajov, najviac však po dobu
trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania
vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry,
ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame
v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu

10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje
spracúvané na účely reklamy a marketingu
uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po
uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje
vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania
zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich
osobných údajov na priamy marketing našich služieb
a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na
tento účel spracúvať.

3. Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne
potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia
zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou
nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou
zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou
spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti vy sme Vám
nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné
služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám
Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni
to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu
realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia
nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.

4. Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich
interných systémoch a budú nami ďalej poskytované
rôznym spolupracujúcim subjektom
(sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia
o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni
poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty
nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční
sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby
vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre
prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež
prevádzkovatelia internetových realitných portálov v
realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je
nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv,
a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo
sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za
podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s
nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne
záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať
o takýchto informáciách mlčanlivosť.

5. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na
základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas
so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým
spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

II.
Ďalšie práva dotknutej osoby
1. Právo na prístup k osobným údajom (článok 15
nariadenia)
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či
spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom
(ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu
stanovenom článkom 15 nariadenia.
Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných
údajov a doplňujúce informácie poskytneme v
písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto
informácií požiadate elektronickými prostriedkami,
budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.
2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16
nariadenia)
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili
presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás
máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje
žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu
opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili
Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne.
Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný
poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné
a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť
zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)
Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich
osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po
uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý
sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate
spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1
nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú
nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť
z pohľadu všetkých relevantných okolností.
Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné

povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej
žiadosti vyhovieť.
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov (čl. 18 nariadenia)
V zákonom stanovených prípadoch máte právo od
nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné
údaje, napr. ak namietate správnosť osobných
údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia
umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich
osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu
osobných údajov automatizovaným rozhodovaním
alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných
údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie
ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných
údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už
nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak
potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho
konania.
5. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20
nariadenia)
Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré
ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte
právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje
preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia
zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je
dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.
Právo na prenosnosť sa však týka len osobných
údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu
alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou
stranou.
6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.
21 nariadenia)
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené
na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak
Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho
marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich
osobných údajov.
V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme
presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte
námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov
na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše
osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
7. Právo na neúčinnosť automatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

(čl. 22 nariadenia)
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany
nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani
profilovaniu.
8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79
nariadenia)
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných
údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte
právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo
inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte
svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo
v mieste údajného porušenia, návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov.
Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí
obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a
podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s
uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo
názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť
pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci
uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy
tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo
dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov
hodných osobitného zreteľa o neuplatnení
predmetného práva, ak návrh podala dotknutá
osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je
zverejnený na webovom sídle Úradu.
Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa
ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie
konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa
svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde
Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku
spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s
nariadením došlo k porušeniu Vašich práv
ustanovených v nariadení.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018.