REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI

HEKTÁR S.R.O.

Článok 1
Realitnou kanceláriou sa rozumie obchodná spoločnosť HEKTÁR
s.r.o., obchodná spoločnosť Bratislava , Malý trh .2, PSČ:811 09 ,
SR, IČO: 36 779 555 (ďalej len „HEKTÁR ,s.r.o.“).
Článok 2
Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej
Realitná kancelária HEKTÁR,s.r.o.“).s.r.o. poskytuje realitné služby.
Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou
HEKTÁR s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu
obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje
výhrady (ďalej len "Reklamácia") v realitnej kancelárie HEKTÁR
s.r.o.
Článok 3
1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie ústne, v Realitnej kancelárii
v ktorej mu boli služby poskytnuté, písomne, na adresu sídla
obchodnej spoločnosti HEKTÁR s.r.o., Bratislava, Malý trh 2, PSČ:
821 09, SR, telefonicky, na telefónne číslo: 0918 108 037alebo 0910
170 070, alebo e-mailom na adresu: hektar@hektar.sk
2. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje HEKTÁR s.r.o., že
bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom
reklamácia bude prehodnotená a vybavená bezodkladne od jej
doručenia, najneskôr do pätnástich pracovných dní. HEKTÁR s.r.o.
spíše Protokol o reklamácii.
3. Realitná kancelária HEKTÁR s.r.o. spíše s klientom o každej
Reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, Reklamačný protokol.
Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k
stiahnutiu na internetovej stránke spoločnosti HEKTÁR s.r.o. a to
www.hektar.sk
4. Klient má právo na kópiu Reklamačného protokolu.

Článok 4
1. Na základe protokolu o reklamácii bude Reklamácia riešená
konateľom spoločnosti HEKTÁR s.r.o., ktorej služby Klient
reklamuje.
2. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a
najneskôr do pätnástich pracovných dňoch, Klient je bezodkladne
informovaný o výsledku reklamačného konania.
3. Reklamáciu môže realitná kancelária HEKTÁR s.r.o. uznať ako
oprávnenú alebo neoprávnenú.
4. V prípade uznania reklamácie vzniká Klientovi nárok na bezplatnú
nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby,
prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je
dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu
preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária
HEKTÁR .s.r.o. uzná Reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje
náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi
náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na
poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária HEKTÁR
.s.r.o. založí kópiu Reklamačného protokolu, vrátane informácie o
vybavení Reklamácie.
5. Neuznané reklamácie oprávňujú Klienta na podanie žiadosti o
opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa
spoločnosti, ktorý Reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznámi Klientovi.
Článok 5
1. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov
vyvodzuje realitná kancelária HEKTÁR.s.r.o. dôsledky, stanovuje
metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať
vzniku prípadných ďalších reklamácií.
2. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom
riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány
štátnej správy Slovenskej republiky s odvolaním proti rozhodnutiu

konateľa HEKTÁR.s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne
preskúmaná.
3. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u
Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná
rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.
4. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby
v rámci HEKTÁR.s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému
reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci
spoločnosti HEKTÁR..s.r.o.
5. Vedenie spoločnosti HEKTÁR. s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú
Reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej
reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme
ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality
služieb, poskytovaných pod značkou kvality HEKTÁR.. s.r.o.
(vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte pätnástich
pracovných dní odo dňa zistenia)
6. Realitná kancelária HEKTÁR.. s.r.o. zaisťuje ochranu
poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Článok 5
1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom
01. augusta 2015. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený
iba spoločnosťou HEKTÁR .s.r.o.

HEKTÁR.s.r.o.
Zast. Janette Beniak Bognárová a Beáta Krivá
konateľom spoločnosti