Pravidlá (zásady) Ochrana osobných údajov

 
Naša realitná kancelária pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje
princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení, najmä rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie
našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len „OÚ“) nezverejňujeme bez ich výslovného
a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by
nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným
osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu,
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.
Naša realitná kancelária zbiera len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné
za účelom  uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.
Taktiež plne rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás
klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov, a my sa
snažíme uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti
o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti
o opravu/zmenu OÚ je hektar@hektar.sk
Rovnako zodpovedne pristupujeme k likvidácii spracovávaných osobných údajov. V prípade, ak
odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje
našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých
účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany
našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa
nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinný zo zákona o ochrane pred legalizáciu
príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich
uzatvorenia.
Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie,
ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď
výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú
dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím
zasielajte buď na adresu . HEKTAR s.r.o, Malý trh 2 Bratislava 81109 alebo mailovú
adresu: hektar@hektar.sk.
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť.
V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich
spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do
1 mesiaca odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne
informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným
spôsobom.
Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na
adresu hektar@hektar.sk okrem prípadov, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými
prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši
klienti bezodkladne informovaní.
Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia
koncipuje jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.
Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba
v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú
žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie
(vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)
Incidenty – v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr
do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane
klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje
vysoké riziko pre práva nášho klienta.

Naši spolupracovníci sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Pravidlá ochrany OÚ, najmä sú
povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ,
neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú
povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.