Realitné služby HEKTÁR spol. s.r.o.
Sadzobník poplatkov za služby

List vlastníctva (ku kupovanej nehnuteľnosti, k záložnej nehnuteľnosti,
so zapísaným ZP, po zavkladovaní, atď…) 15 EUR*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Snímka z katastrálnej mapy (financovanej nehnuteľnosti, záložnej
Nehnuteľnosti 15 EUR*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Potvrdenie o veku stavby (k záložnej nehnuteľnosti, k financovanej
nehnuteľnosti) 15 EUR*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Znalecký posudok (k prevodu vlastníckych práv, k zriadeniu
ZP k nehnuteľnosti bytu) 150 EUR *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Znalecký posudok na rodinný dom (k zriadeniu ZP, k prevodu)
Geometrický plán
podľa typu a veľkosti
rodinného domu, pozemku
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vklad do katastra nehnuteľností (k prevodu, k zriadeniu záložného
práva) 77 EUR*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodu (Návrh na vklad, Kúpna
zmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a iné) 330 EUR *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Korektúra zmluvnej dokumentácie (návrh na vklad, kúpna zmluva) 470 EUR *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmluva o záložnom práve s vyznačením právoplatného povolenia vkladu
záložného práva v prospech financujúcej banky (overenie podpisov na
splnomocnení) 15 EUR *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sprostredkovanie úveru 1%(podľa výšky úveru) *
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Poradenstvo v oblasti realitnej činnosti (pri kúpe a predaji, pri dedičstve, rozvodovom
konaní, vysporiadaní BSM a iné ) 100 EUR *
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fyzická obhliadka nehnuteľnosti, ocenenie nehnuteľnosti 100 EUR *
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Vypracovanie žiadosti pre obecný, mestský úrad (žiadosť o územnoplánovaciu
informáciu, výmaz záložného práva v prospech hl.m. SR) 17 EUR *
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vybavenie staveného povolenia na výstavbu rodinného domu 1.500 EUR *
* správne poplatky hradí klient
Sprostredkovanie činnosti služieb pri predaji nehnuteľnosti min. 2.000 EUR*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
* na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk